hafast_logo.png
 
 
 
Meny
Bli med på reisa:
Det kjem ein ny kvardag for alle sunnmøringar.
Bli med på reisa
FN sitt bærekraftmål nr. 9.
FN sitt bærekraftmål nr. 9.

Hvor grønn vil Hafast bli?

At en fjordkryssing skal bli en miljøvennlig løsning er en problemstilling av mer hypotetisk art. Men det er absolutt riktig og påkrevet at man stiller spørsmål om “Hvor grønn kan Hafast bli?” 

Heldigvis er det ikke slik at fagmyndigheter og folkevalgte bare har fokus på trafikkvolum og kostnader, men også klima og miljø, når de vurderer nye samferdselsprosjekter. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

Bærekraftmål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur:  

"Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon".  

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.  

Både i Norge og i utlandet er det stort fokus på hvordan samferdselssektoren kan bli grønn(-ere). Å dempe/fjerne bruk av fossilt brennstoff, flere kollektivreiser, bedre arealplanlegging, urbansiering og sentralsiering og utvidet bruk av ny teknologi synes å være deler av løsningene. Å dempe det generelle behovet for mobilitet synes vanskelig å håndtere og samtidig lite konstruktivt.  

For Hafast sin del er det relevant å se på områder som energi, miljø og klima, herunder for eksempel materialtyper, metoder, holdbarhet, langsiktige miljø- og utslippsegenskaper. I tillegg er det nærmest selvsagt at vegprosjekter som for eksempel Hafast skal bli selvforsørgende på elektrisitet til belysning, skilting mv.  

Statens Vegvesen har ambisjoner om at også Hafast blir en mer bærekraftig, klimanøytral og fremtidsrettet. Og med regionens FoU-miljøer, næringsliv og etter press fra grasrota så er det grunn til å tro at Hafast vil baseres på mer grønne løsninger enn dagens større infrastrukturtiltak. 

Statens Vegvesen sitt prosjekt Bærekraftig infrastruktur, som er en del av prosjektet fergefri E39 har fokus på bl.a.: 

Redusere veganleggets totale energibehov, redusere klimautslipp fra veginfrastruktur gjennom å redusere  materialbruk og forlenge levetiden. 
Og bl.a. bidra til miljø- og klimanøytral veginfrastruktur  gjennom å forberede infrastrukturen for lavutslipp kjøretøy. 

Det er spennende å følge arbeidet med Hafast og det er viktig at regionen står bak et krav om at Hafast må sette så lite klimafotavtrykk som mulig.  

Hafast og Møreaksen

1920x1080/stig_rem_y_illustrasjon.jpg

Å skape døgnåpne regioner og robuste bo- og arbeidsmarkeder langs E39 er både fremtidsrettet og samfunnsøkonomisk fornuftig.

Regionen vår har et omstillingsdyktig, innovativt og verdiskapende næringsliv med høy eksportandel. Går vi 40 år tilbake i tid så dette næringslivet annerledes ut enn det gjør i dag. Med kompetanse, engasjement og kapital har bedriftene utviklet seg til det de er i dag. I disse dager pågår også en enorm omstilling i mange av bedriftene. Alt tyder på at om nye 40 år ser næringslivet igjen annerledes ut. Konkurransen om kompetansen blir stadig tøffere og konkurransen om markedene blir stadig tøffere. Sentraliseringskreftene er sterke både globalt, nasjonalt og regionalt. Vår region trenger en mer effektiv og fremtidsrettet infrastruktur.

Minuttene teller i næringslivets hverdag. Enorme mengder utstyr og varer transporteres til, fra og mellom bedriftene i regionen vår. Når for eksempel et vogntog mister en ferge på vei med utstyr til et verft, kan bety at teamet som står og venter på utstyret går virkeløse i den ekstra halvtimen dette tar. Dette koster. Og dette reduserer konkurransekraften til verftet.

Når viktige prosjekter og oppgaver skal løses i en bedrift, er man avhengige av å hente inn den ypperste kompetanse. Jo større omland man kan rekruttere fra, desto større er sannsynligheten for å finne de beste kandidatene. Fergene er barrierer i veisystemet som reduserer omlandet bedriftene kan rekruttere fra.

Minuttene teller også i folks hverdag. Det er viktig å kunne ha en attraktiv jobb, og samtidig rekke hjem før barnehagen stenger og rekke å se fotballkampen til ungene. For de med spisskompetanse er det ikke nok å ha tilbud om én jobb for å flytte hit. Hvor lang er reiseveien til neste alternative jobb dersom man skulle ønske å bytte jobb? Fergene er barrierer i veisystemet som øker reiseveien til neste alternative jobb betydelig. Dette svekker regionens attraktivitet overfor spisskompetansen. Og spisskompetanse trengs i utviklingen av næringslivet de neste 40 årene.

Nasjonal Transportplan 2018-2029 åpner for at bygging av Møreaksen kan starte i 2022-2023 og slår fast at Hafast er neste prosjekt til realisering i Møre og Romsdal. Disse to veiprosjektene vil bidra til en av de største endringene i regionen vår noensinne. Det blir da mulig å reise uten å tenke på fergetider gjennom de mest næringstunge og befolkningstunge områdene i fylket vårt. Omlandet som bedriftene kan rekruttere kompetanse fra øker betraktelig. Leveringspresisjonen av utstyr til industrien blir ikke ødelagt av vogntog på fergekaia. Fisken kommer fortere frem til kundene sine. Næringslivet får bedre logistikk. Folk som allerede jobber her får flere alternativer å velge blant. Folk som vurderer å flytte hit med spisskompetansen sin får en større trygghet i at de alternative jobbene finnes innen akseptabel reisetid. Byene vil styrke seg, næringslivet vil styrke seg, lokalsamfunnene vil styrke seg og foreldrene kommer seg hjem til ungenes fotballtrening.

Fortsatt ferge vil aldri kunne gi de samme effektene som Hafast og Møreaksen. Med ferge er veien kun åpen noen få minutter per time. Da kan de reisende få bli med på en saktegående fergetur mot høy betaling – gitt at det er plass på ferga. Hva hadde skjedd om noe tilsvarende ble innført på E18 eller E6? Veien var bare åpen hvert 20.minutt, da fikk 120 biler slippe forbi og kjøre de neste 5 km på førstegir mot å betale ca. kr 150 i billett. Det ville vært absurd. Like absurd som det kommer til å bli med tanken på å innføre ferge igjen på E39 etter at Hafast og Møreaksen har stått ferdig noen år.

Regionen vår har mulighet til å få et skikkelig løft gjennom Hafast og Møreaksen. Staten er med på laget.sulafjordmedferje.jpg

Hafast - for et samlet og sterkere sunnmøre

På bare ti år har Eiksundsambandet firedoblet trafikken og økt samhandlingen på Søre Sunnmøre. Nå skal HAFAST binder sammen hele Sunnmøre

Når vi bygger fastlandssamband så bygger vi bro mellom mennesker. Vi vet at det fins både ferjenostalgi og sveleromantikk blant folk. Og det kan vi forstå. Ferja er en møteplass. Men når vi bygger fast samband så bygger vi nye og flere møteplasser.

Ofte snakker vi om næringslivet og arbeidslivet sin nytte av broer og tunneler. Men samband gir også en boost til kulturliv og fritidsliv.

Firedobling av trafikken

La oss bruke Eiksundsambandet som eksempel. Trafikken mellom ytre og indre del av Søre Sunnmøre økte markant da Eiksundtunnelen åpnet.

Fra en hverdag der rundt sju hundre biler reiste med ferja mellom Rjånes og Eiksund hver dag, steg tallet på nye reisende fram mot rundt 800 biler som krysset fjorden like før sambandet åpnet. Tallet steg fordi folk forberedte seg på den nye tiden med ferjefri kryssing av fjorden. Så kom tunnelen og tallet på reisende eksploderte. Pila steg rett til værs og de siste tallene fra Statens vegvesen forteller at til og med september i år ligger det an til en gjennomsnitt på 3186 biler gjennom sambandet hver dag. Topp-måneden er juni 2018 med 3431 biler per dag. Det er mer fire ganger mer enn da folk reiste med ferja. På ti år er trafikken firedoblet og samhandlingen mellom ytre og indre del av Søre Sunnmøre har vokst tilsvarende.

Ikke mulig med oppgradert ferjesamband

En Menon-rapport konkluderte i 2014 med at effektene for næringslivet er store. Det hadde blitt lettere å rekruttere arbeidskraft, de hadde bedre tilgang til flere underleverandører og det er lettere med samarbeidsprosjekt. Produktiviteten for næringslivet økte – og økte mer enn andre steder i fylket. For kommunen i Eiksund-regionen var økningen i verdiskaping per ansatt større enn for resten av Møre og Romsdal.

Menon vurderte også om dette hadde vært mulig med oppgradering av ferjesambandet, men slår fast at det ikke hadde hatt like positiv effekt, for det handler om kortere reisetid, mindre ventetid og større fleksibilitet. Det er det folk legger vekt på. Fleksibiliteten ved et fast samband. Du trenger ikke planlegge ut fra ferja og ferjeruta.

Kulturtunnel

Kortere reisetid gir økt integrasjon og økt funksjonell størrelse på tettsteder. Men det gjelder ikke bare for næringslivet og folk i jobbmodus. Det gjelder i enda større grad folk på fritida. Tunnelen er ikke bare en tunnel for arbeidspendling. Det har også blitt en kulturtunnel.

I boka om Eiksundsambandet (Tvinnereim og Amdam, 2012) så de på når folk kjørte gjennom Eiksundsambandet. Til tross for at pendlingen mellom indre og ytre del av Søre Sunnmøre har økt betydelig, kom de til at økningen i trafikken gjennom Eiksundsambandet i størst grad kom av fritidsreiser. Reiser som ikkje skjer på typiske reisetider for når arbeidsdagen starter og slutter. Dette er folk fra indre som skal til Sunnmørsbadet og på konsert i ytre – eller folk fra ytre som skal stå på ski eller gå på fjell i indre. Det er studenter som reiser til Høgskulen i Volda eller reisende på vei til Ørsta/Volda lufthamn. Folk reiser for å oppleve, de reiser for å handle – og de samhandler. Slik bygges et nytt fellesskap og en sterkere region.

Finn Ove Båtevik i Møreforskning har sagt at Eiksundsambandet har endret samhandlingsmønsteret i området og at større valgmuligheter når det gjelder arbeid og tilgang til et bredere tilbud har gjort regionen med attraktiv for arbeidstakere.

Muligheter med Hafast

Eiksundsambandet, det at folk slipper ferja og venting på ferja, har gjort at trafikken mellom ytre og indre del av Søre Sunnmøre har firedoblet seg på ti år. Så hva kan vi ikke da vente oss med fast samband mellom Ålesund-regionen og Søre Sunnmøre!? Store gevinster for næringsliv og arbeidsliv, selvsagt. Men hva med samhandling og muligheter på fritida?

Får vi se at de beste friiidrettstalentene i Ålesund reiser til Dimna IL for å trene? Vil det gi muligheter for de beste strykerne på Søre til samspill med Ålesund strykekvartett? Kan enda flere unge få bruke Newton-rommet på NMK?

Eller hva med fotballen? Der er det også mange slitsomme og frustrerende tidstyver som vil forsvinr med et fast samband. Som at Hødd kan slippe å sitte på Vigra og vente på hurtigbåten i lange kveldstimer på vei hjem fra bortekamp eller at Hødd-spillere fra Ålesunds-sida får en enklere reisevei. Enklere blir det også for egne spillere som pendler til Ålesund på jobb og studier og som i tillegg skal være fotballspillere på høyt nivå. I tillegg kommer nytten for over femti aldersbestemte lag som deltar på cuper, turneringer og kamper over hele Sunnmøre. Det er ikke få timer disse spillerne og foreldrene deres har stått på Sulesund og ventet. – For oss som klubb vil det være en lang rekke positive effekter med fast samband, sier markedssjef i Hødd, Sindre Eid. 

Eksemplene fra Hødd er eksempler og fordeler bare for en klubb. I tillegg kommer alle andre lag, foreninger og arrangører. Med Hafast vil vi som bor på Sunnmøre vil få større tilgang til bredde – og topper – i fritidstilbudet, og kulturarbeidere av alle slag får større marked for sine arrangement.

Lars Saabye Christensen har skrevet om broer. De går ikke en vei, sier han, og avslutter diktet "Broer" slik:

Og slik skal vi også vite
mens vi krysser broene
at det vi deler med andre
blir dobbelt så stort.

larissa.jpg

marine grunnundersøkelser i Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Formålet med oppdraget som Fugro Norway AS har fått er å skaffe nødvendig grunnlag for prosjektering av nye fjordkryssinger over disse fjordene. De foreslåtte brutraseene i fjordene kan få fundamenter på dybder inntil 500m og det kreves spesialutstyr for å skaffe nøyaktig informasjon om grunnforholdene på slike dybder. Kontrakten er verdt ca. 75 millioner kroner.

Oppdraget omfatter både geofysiske undersøkelser, lette geotekniske undersøkelser og prøvetaking. 

Golden Energy offshore sitt skip "Larissa" skal brukes til dette arbeidet.

Oppdraget er delt opp i to faser.

Fase 1: Omfatter utførelse av geofysiske undersøkelser (batymetri, seismikk, sidesøkende sonar) og innledende geotekniske undersøkelser som cone penetration tests (CPTU). Denne fasen vil gi oss en oversikt over geotekniske forhold på sjøbunnen i større områder på fjordene og vil gi svar på om de foreslåtte traseene for bruene er egnet for de foreslåtte brukonseptene. Disse arbeidene startet opp i desember 2017.
           
Fase 2: Omfatter utførelse av detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring) på sjøbunn. Disse undersøkelsene vil bli utført ved de aktuelle stedene for fundamenter og vil gi detaljert informasjon for utforming og dimensjonering av fundamenter på sjøbunn. Planlagt oppstart er august 2018.

Viktige dokument

15. mars, 2019
Hvor grønn vil Hafast bli?
15. mars, 2019
At en fjordkryssing skal bli en miljøvennlig løsning er en problemstilling av mer hypotetisk art. Men det er absolutt riktig og påkrevet at man stiller spørsmål om “Hvor grønn kan Hafast bli?”  Heldigvis er det ikke slik at fagmyndigheter og folkevalgte bare har fokus på trafikkvolum og kostnader, men også klima og miljø, når de vurderer nye samferdselsprosjekter. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

Bærekraftmål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur:  

"Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon".  

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.  

Både i Norge og i utlandet er det stort fokus på hvordan samferdselssektoren kan bli grønn(-ere). Å dempe/fjerne bruk av fossilt brennstoff, flere kollektivreiser, bedre arealplanlegging, urbansiering og sentralsiering og utvidet bruk av ny teknologi synes å være deler av løsningene. Å dempe det generelle behovet for mobilitet synes vanskelig å håndtere og samtidig lite konstruktivt.  

For Hafast sin del er det relevant å se på områder som energi, miljø og klima, herunder for eksempel materialtyper, metoder, holdbarhet, langsiktige miljø- og utslippsegenskaper. I tillegg er det nærmest selvsagt at vegprosjekter som for eksempel Hafast skal bli selvforsørgende på elektrisitet til belysning, skilting mv.  

Statens Vegvesen har ambisjoner om at også Hafast blir en mer bærekraftig, klimanøytral og fremtidsrettet. Og med regionens FoU-miljøer, næringsliv og etter press fra grasrota så er det grunn til å tro at Hafast vil baseres på mer grønne løsninger enn dagens større infrastrukturtiltak. 

Statens Vegvesen sitt prosjekt Bærekraftig infrastruktur, som er en del av prosjektet fergefri E39 har fokus på bl.a.: 

Redusere veganleggets totale energibehov, redusere klimautslipp fra veginfrastruktur gjennom å redusere  materialbruk og forlenge levetiden. 
Og bl.a. bidra til miljø- og klimanøytral veginfrastruktur  gjennom å forberede infrastrukturen for lavutslipp kjøretøy. 

Det er spennende å følge arbeidet med Hafast og det er viktig at regionen står bak et krav om at Hafast må sette så lite klimafotavtrykk som mulig.  

22. desember, 2018
Hafast og Møreaksen
22. desember, 2018
Å skape døgnåpne regioner og robuste bo- og arbeidsmarkeder langs E39 er både fremtidsrettet og samfunnsøkonomisk fornuftig.

Regionen vår har et omstillingsdyktig, innovativt og verdiskapende næringsliv med høy eksportandel. Går vi 40 år tilbake i tid så dette næringslivet annerledes ut enn det gjør i dag. Med kompetanse, engasjement og kapital har bedriftene utviklet seg til det de er i dag. I disse dager pågår også en enorm omstilling i mange av bedriftene. Alt tyder på at om nye 40 år ser næringslivet igjen annerledes ut. Konkurransen om kompetansen blir stadig tøffere og konkurransen om markedene blir stadig tøffere. Sentraliseringskreftene er sterke både globalt, nasjonalt og regionalt. Vår region trenger en mer effektiv og fremtidsrettet infrastruktur.

Minuttene teller i næringslivets hverdag. Enorme mengder utstyr og varer transporteres til, fra og mellom bedriftene i regionen vår. Når for eksempel et vogntog mister en ferge på vei med utstyr til et verft, kan bety at teamet som står og venter på utstyret går virkeløse i den ekstra halvtimen dette tar. Dette koster. Og dette reduserer konkurransekraften til verftet.

Når viktige prosjekter og oppgaver skal løses i en bedrift, er man avhengige av å hente inn den ypperste kompetanse. Jo større omland man kan rekruttere fra, desto større er sannsynligheten for å finne de beste kandidatene. Fergene er barrierer i veisystemet som reduserer omlandet bedriftene kan rekruttere fra.

Minuttene teller også i folks hverdag. Det er viktig å kunne ha en attraktiv jobb, og samtidig rekke hjem før barnehagen stenger og rekke å se fotballkampen til ungene. For de med spisskompetanse er det ikke nok å ha tilbud om én jobb for å flytte hit. Hvor lang er reiseveien til neste alternative jobb dersom man skulle ønske å bytte jobb? Fergene er barrierer i veisystemet som øker reiseveien til neste alternative jobb betydelig. Dette svekker regionens attraktivitet overfor spisskompetansen. Og spisskompetanse trengs i utviklingen av næringslivet de neste 40 årene.

Nasjonal Transportplan 2018-2029 åpner for at bygging av Møreaksen kan starte i 2022-2023 og slår fast at Hafast er neste prosjekt til realisering i Møre og Romsdal. Disse to veiprosjektene vil bidra til en av de største endringene i regionen vår noensinne. Det blir da mulig å reise uten å tenke på fergetider gjennom de mest næringstunge og befolkningstunge områdene i fylket vårt. Omlandet som bedriftene kan rekruttere kompetanse fra øker betraktelig. Leveringspresisjonen av utstyr til industrien blir ikke ødelagt av vogntog på fergekaia. Fisken kommer fortere frem til kundene sine. Næringslivet får bedre logistikk. Folk som allerede jobber her får flere alternativer å velge blant. Folk som vurderer å flytte hit med spisskompetansen sin får en større trygghet i at de alternative jobbene finnes innen akseptabel reisetid. Byene vil styrke seg, næringslivet vil styrke seg, lokalsamfunnene vil styrke seg og foreldrene kommer seg hjem til ungenes fotballtrening.

Fortsatt ferge vil aldri kunne gi de samme effektene som Hafast og Møreaksen. Med ferge er veien kun åpen noen få minutter per time. Da kan de reisende få bli med på en saktegående fergetur mot høy betaling – gitt at det er plass på ferga. Hva hadde skjedd om noe tilsvarende ble innført på E18 eller E6? Veien var bare åpen hvert 20.minutt, da fikk 120 biler slippe forbi og kjøre de neste 5 km på førstegir mot å betale ca. kr 150 i billett. Det ville vært absurd. Like absurd som det kommer til å bli med tanken på å innføre ferge igjen på E39 etter at Hafast og Møreaksen har stått ferdig noen år.

Regionen vår har mulighet til å få et skikkelig løft gjennom Hafast og Møreaksen. Staten er med på laget.22. november, 2018
Hafast - for et samlet og sterkere sunnmøre
22. november, 2018
På bare ti år har Eiksundsambandet firedoblet trafikken og økt samhandlingen på Søre Sunnmøre. Nå skal HAFAST binder sammen hele Sunnmøre

Når vi bygger fastlandssamband så bygger vi bro mellom mennesker. Vi vet at det fins både ferjenostalgi og sveleromantikk blant folk. Og det kan vi forstå. Ferja er en møteplass. Men når vi bygger fast samband så bygger vi nye og flere møteplasser.

Ofte snakker vi om næringslivet og arbeidslivet sin nytte av broer og tunneler. Men samband gir også en boost til kulturliv og fritidsliv.

Firedobling av trafikken

La oss bruke Eiksundsambandet som eksempel. Trafikken mellom ytre og indre del av Søre Sunnmøre økte markant da Eiksundtunnelen åpnet.

Fra en hverdag der rundt sju hundre biler reiste med ferja mellom Rjånes og Eiksund hver dag, steg tallet på nye reisende fram mot rundt 800 biler som krysset fjorden like før sambandet åpnet. Tallet steg fordi folk forberedte seg på den nye tiden med ferjefri kryssing av fjorden. Så kom tunnelen og tallet på reisende eksploderte. Pila steg rett til værs og de siste tallene fra Statens vegvesen forteller at til og med september i år ligger det an til en gjennomsnitt på 3186 biler gjennom sambandet hver dag. Topp-måneden er juni 2018 med 3431 biler per dag. Det er mer fire ganger mer enn da folk reiste med ferja. På ti år er trafikken firedoblet og samhandlingen mellom ytre og indre del av Søre Sunnmøre har vokst tilsvarende.

Ikke mulig med oppgradert ferjesamband

En Menon-rapport konkluderte i 2014 med at effektene for næringslivet er store. Det hadde blitt lettere å rekruttere arbeidskraft, de hadde bedre tilgang til flere underleverandører og det er lettere med samarbeidsprosjekt. Produktiviteten for næringslivet økte – og økte mer enn andre steder i fylket. For kommunen i Eiksund-regionen var økningen i verdiskaping per ansatt større enn for resten av Møre og Romsdal.

Menon vurderte også om dette hadde vært mulig med oppgradering av ferjesambandet, men slår fast at det ikke hadde hatt like positiv effekt, for det handler om kortere reisetid, mindre ventetid og større fleksibilitet. Det er det folk legger vekt på. Fleksibiliteten ved et fast samband. Du trenger ikke planlegge ut fra ferja og ferjeruta.

Kulturtunnel

Kortere reisetid gir økt integrasjon og økt funksjonell størrelse på tettsteder. Men det gjelder ikke bare for næringslivet og folk i jobbmodus. Det gjelder i enda større grad folk på fritida. Tunnelen er ikke bare en tunnel for arbeidspendling. Det har også blitt en kulturtunnel.

I boka om Eiksundsambandet (Tvinnereim og Amdam, 2012) så de på når folk kjørte gjennom Eiksundsambandet. Til tross for at pendlingen mellom indre og ytre del av Søre Sunnmøre har økt betydelig, kom de til at økningen i trafikken gjennom Eiksundsambandet i størst grad kom av fritidsreiser. Reiser som ikkje skjer på typiske reisetider for når arbeidsdagen starter og slutter. Dette er folk fra indre som skal til Sunnmørsbadet og på konsert i ytre – eller folk fra ytre som skal stå på ski eller gå på fjell i indre. Det er studenter som reiser til Høgskulen i Volda eller reisende på vei til Ørsta/Volda lufthamn. Folk reiser for å oppleve, de reiser for å handle – og de samhandler. Slik bygges et nytt fellesskap og en sterkere region.

Finn Ove Båtevik i Møreforskning har sagt at Eiksundsambandet har endret samhandlingsmønsteret i området og at større valgmuligheter når det gjelder arbeid og tilgang til et bredere tilbud har gjort regionen med attraktiv for arbeidstakere.

Muligheter med Hafast

Eiksundsambandet, det at folk slipper ferja og venting på ferja, har gjort at trafikken mellom ytre og indre del av Søre Sunnmøre har firedoblet seg på ti år. Så hva kan vi ikke da vente oss med fast samband mellom Ålesund-regionen og Søre Sunnmøre!? Store gevinster for næringsliv og arbeidsliv, selvsagt. Men hva med samhandling og muligheter på fritida?

Får vi se at de beste friiidrettstalentene i Ålesund reiser til Dimna IL for å trene? Vil det gi muligheter for de beste strykerne på Søre til samspill med Ålesund strykekvartett? Kan enda flere unge få bruke Newton-rommet på NMK?

Eller hva med fotballen? Der er det også mange slitsomme og frustrerende tidstyver som vil forsvinr med et fast samband. Som at Hødd kan slippe å sitte på Vigra og vente på hurtigbåten i lange kveldstimer på vei hjem fra bortekamp eller at Hødd-spillere fra Ålesunds-sida får en enklere reisevei. Enklere blir det også for egne spillere som pendler til Ålesund på jobb og studier og som i tillegg skal være fotballspillere på høyt nivå. I tillegg kommer nytten for over femti aldersbestemte lag som deltar på cuper, turneringer og kamper over hele Sunnmøre. Det er ikke få timer disse spillerne og foreldrene deres har stått på Sulesund og ventet. – For oss som klubb vil det være en lang rekke positive effekter med fast samband, sier markedssjef i Hødd, Sindre Eid. 

Eksemplene fra Hødd er eksempler og fordeler bare for en klubb. I tillegg kommer alle andre lag, foreninger og arrangører. Med Hafast vil vi som bor på Sunnmøre vil få større tilgang til bredde – og topper – i fritidstilbudet, og kulturarbeidere av alle slag får større marked for sine arrangement.

Lars Saabye Christensen har skrevet om broer. De går ikke en vei, sier han, og avslutter diktet "Broer" slik:

Og slik skal vi også vite
mens vi krysser broene
at det vi deler med andre
blir dobbelt så stort.

2. mars, 2018
Fellesuttalelse om E39 Digernes - Vik
2. mars, 2018
Styrene i Møreaksen AS og Hareid Fastlandsamband AS har levert en felles uttalelse om E39 Digernes-Vik.

Utalelsen er som følger:

"Viser til vedlagte høringsuttalelser til «Tilleggsutredning E39 Digernes-Vik» fra Hareid Fastlandsamband AS og Møreaksen AS. I tillegg vil styrene i Hareid Fastlandsamband AS og Møreaksen AS understreke at vi er enige om hovedbudskapet knyttet til E39 Digernes-Vik og vil presisere dette i følgende felles uttalelse:

Fjordkryssingene må ha øverste prioritet for «utbedret og fergefri E39» gjennom Møre og Romsdal. Møreaksen ligger inne som prioritert prosjekt i NTP og Hafast er omtalt som det neste prosjektet til realisering.

  • Det er nå viktig å få bygget Møreaksen (kryssing av Romsdalsfjorden) og komme i gang med byggingen av Hafast (kryssing av Sulafjorden). Møreaksen kan få anleggsstart i første seksårsperiode av NTP 2018-2029 dersom kostnadene på E39 Ålesund-Molde reduseres.

 

  • Utgangspunktet var en kostnad for E39 Ålesund-Molde på kr 38,3 mrd. I ettertid er kostnadene på selve fjordkryssingen (Møreaksen) allerede redusert fra kr 16,4 mrd til kr 14,37 mrd og er ventet å kunne reduseres ytterligere noe ved heving av tunnelen m.m. Kostnaden på E39 Digernes-Vik kan nå minimum halveres fra tidligere anslag på kr 9,6 mrd. Med etappevis utbygging kan den reduseres til ca kr 1,5-2 mrd i første fase. I kommunedelplan for E39 Julbøen-Bolsønes er det ventet at også denne parsellen av E39 Ålesund-Molde kan halveres i kostnad.

 

  • Dersom kostnaden på E39 Ålesund-Molde kan reduseres fra kr 38,3 mrd til ca kr 20-25 mrd må det kvalifisere som en betydelig kostnadsreduksjon. Alt trenger ikke å bygges med en gang, men med en slik dokumentert kostnadsreduksjon i planene for E39 Ålesund-Molde må Møreaksen være sikret tidligst mulig anleggsstart, og dermed sikres også tidligst mulig oppstart på Hafast.

 

  • Fergefrie fjordkryssinger er det viktigste tiltaket for å videreutvikle robuste bo- og arbeidsmarkeder i regionen vår. Å sikre tidligst mulig anleggsstart på Møreaksen og Hafast må derfor være det viktigste aspektet ved valg av trasé for E39 Digernes-Vik.

 

  • 1B fremstår som det beste alternativet for E39 Digernes-Vik: 1) stor enighet blant kommunene og fylkeskommunen om dette alternativet, 2) legger til rette for fremtidig H8-standard (firefelts, 110 km/t), 3) kan i første fase bygges med H5-standard (to-/trefelts, 80/90 km/t) og 4) kan bygges ut etappevis for å redusere kostnadene ytterligere. Ved etappevis utbygging vil tunnel Vik-Skorgedalen i kombinasjon med allerede vedtatt krabbefelt opp mot Ørskogfjellet gi en betydelig standardheving og redusert reisetid sammenlignet med dagens situasjon på strekningen."

 

 

Odd Helge Gangstad, styreleder (sign)                          Gunvor Ulstein, styreleder (sign)
Harald Espeland, daglig leder (sign)                              Kjell Sandli, daglig leder (sign)

Styret i Møreaksen AS                                                  Styret i Hareid Fastlandsamband AS

28. august, 2015
Fellesuttalelse om planleggingsmidlar
28. august, 2015
Møreaksen AS, Hareid Fastlandsamband AS og Halsafjordsambandet AS har kome med ein felles uttalelse i samband med Agenda E39 i Kristiansund den 25. august. Hovedintensjonen med uttalelsen er å poengtere overfor sentrale styresmakter at tilføring av planleggingsmidlar er avgjerande for den vidare framdrifta i prosjekta. I tillegg er uttalelsen eit tydeleg signal til Mørebenken og andre E39-prosjekt om at Møre og Romsdal står saman bak alle sambanda, til beste for heile fylket.
28. januar, 2014
Ny Hafast-rapport frå COWI AS
28. januar, 2014
COWI AS har på oppdrag frå styret i Hareid Fastlandsamband AS utarbeidd ein rapport som oppsummerer dei viktigaste sidene ved Hafast, og sambandet sitt potensiale.
1. juli, 2013
Dokument frå generalforsamlinga 17.06.2013
1. juli, 2013
Det vart halde generalforsamling i Hareid Fastlandsamband AS den 17. juni, i lokala til Ulstein Group i Ulsteinvik. Her finn du dokumenta frå denne generalforsamlinga, inkludert signert protokoll.
27. mars, 2013
Annonse med kunngjering av planprogram frå Hareid og Sula kommunar
27. mars, 2013
Hareid og Sula kommunar har godkjent oppstart av planarbeid, og legg ut planprogram for offentleg ettersyn. Her kan du laste ned annonse med all utlyst informasjon.
14. mars, 2013
Planprogram - E39 - Flytebruløysing mellom Hareid og Sula
14. mars, 2013
Asplan Viak har utarbeidd planprogram for kommunedelplan, på oppdrag frå Hareid Fastlandsamband AS. Planprogrammet omfattar kommunene Hareid og Sula.
14. mars, 2013
Melding om vedtak - Hareid kommune
14. mars, 2013
Her kan du laste ned PDF med vedtak frå formannskapsmøte i Hareid kommune 12.03.20013, om forslag til planprogram for flytebruløysing mellom Hareid og Sula.
28. juni, 2012
Oppdaterte vedtekter for Hafast 04.06.2012
28. juni, 2012
Her kan du laste ned PDF med vedtekter oppdaterte per 4. juni 2012.
28. juni, 2012
Protokoll frå generalforsamling 04.06.2012
28. juni, 2012
Her kan du laste ned PDF med protokoll frå generalforsamlinga 4. juni.
20. mars, 2012
Miniseminar med Ola H. Grytten: Nytten av samferdselsinvesteringer
20. mars, 2012
Her kan du laste ned Powerpoint frå økonomiprofessor Ola H. Grytten sitt foredrag i Ålesund 9. mars.
20. februar, 2011
SWECO Norge AS sin analyse: Storfjorden kan kryssast i tunnel
20. februar, 2011
Det anerkjende konsulentselskapet Sweco Norge AS har på oppdrag frå Hareid Fastlandsamband AS vurdert om Hafast-sambandet kan setjast ut i livet. Konklusjonen er klar: Storfjorden kan kryssast i tunnel!
15. februar, 2011
Les kva fire kommunar seier om Hafast
15. februar, 2011
Fire av kommunane som Hafast får størst betydning for, har i samarbeid forfatta eit brev som støttar det vidare arbeidet med sambandet.
15. februar, 2011
Uttalelse frå næringslivet på Sunnmøre til støtte for Hafast
15. februar, 2011
Hafast blir ei viktig ferdselsåre for næringslivet på Sunnmøre, både for intern transport i regionen og for eksportbedriftene i området. Her kan du laste ned ein uttalelse frå desse bedriftene.
10. februar, 2011
Maritimt Møre - ein integrert kunnskapsregion (publikasjon frå MENON Business Economics)
10. februar, 2011
MENON-publikasjon nr 9 fra 2009 er skriven på oppdrag frå NCE Maritime. Rapporten omhandlar dei 12 kommunane i Møre og Romsdal som utgjer Maritimt Møre, og kva for moglegheiter og utfordringar dei har.