hafast_logo.png
 
 
 
Meny
Bli med på reisa:
Det kjem ein ny kvardag for alle sunnmøringar.
Bli med på reisa
FN sitt bærekraftmål nr. 9.
FN sitt bærekraftmål nr. 9.

Hvor grønn vil Hafast bli?

At en fjordkryssing skal bli en miljøvennlig løsning er en problemstilling av mer hypotetisk art. Men det er absolutt riktig og påkrevet at man stiller spørsmål om “Hvor grønn kan Hafast bli?” 

Heldigvis er det ikke slik at fagmyndigheter og folkevalgte bare har fokus på trafikkvolum og kostnader, men også klima og miljø, når de vurderer nye samferdselsprosjekter. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

Bærekraftmål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur:  

"Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon".  

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.  

Både i Norge og i utlandet er det stort fokus på hvordan samferdselssektoren kan bli grønn(-ere). Å dempe/fjerne bruk av fossilt brennstoff, flere kollektivreiser, bedre arealplanlegging, urbansiering og sentralsiering og utvidet bruk av ny teknologi synes å være deler av løsningene. Å dempe det generelle behovet for mobilitet synes vanskelig å håndtere og samtidig lite konstruktivt.  

For Hafast sin del er det relevant å se på områder som energi, miljø og klima, herunder for eksempel materialtyper, metoder, holdbarhet, langsiktige miljø- og utslippsegenskaper. I tillegg er det nærmest selvsagt at vegprosjekter som for eksempel Hafast skal bli selvforsørgende på elektrisitet til belysning, skilting mv.  

Statens Vegvesen har ambisjoner om at også Hafast blir en mer bærekraftig, klimanøytral og fremtidsrettet. Og med regionens FoU-miljøer, næringsliv og etter press fra grasrota så er det grunn til å tro at Hafast vil baseres på mer grønne løsninger enn dagens større infrastrukturtiltak. 

Statens Vegvesen sitt prosjekt Bærekraftig infrastruktur, som er en del av prosjektet fergefri E39 har fokus på bl.a.: 

Redusere veganleggets totale energibehov, redusere klimautslipp fra veginfrastruktur gjennom å redusere  materialbruk og forlenge levetiden. 
Og bl.a. bidra til miljø- og klimanøytral veginfrastruktur  gjennom å forberede infrastrukturen for lavutslipp kjøretøy. 

Det er spennende å følge arbeidet med Hafast og det er viktig at regionen står bak et krav om at Hafast må sette så lite klimafotavtrykk som mulig.